องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาลงหินถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านคำบอน หมู่ที่ 4 สายทางจากบ้านคำบอน – บ้านธาตุ [ 26 พ.ค. 2563 ]1
2 รื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 สายทางจากบ้านนางปัด – ถนนโคกศิลา [ 26 พ.ค. 2563 ]0
3 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 สายทางจากนานายวิโรจน์ โคตรสมบูรณ์ – บ้านคำบอน [ 26 พ.ค. 2563 ]0
4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 7 สายทางจากบ้านนายศักดิ์ดา อ่อนมิ่ง – หนองบ่อ [ 26 พ.ค. 2563 ]0
5 เรื่อง การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ [ 7 พ.ค. 2563 ]4
6 เรื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับบริการประชาชน ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร , การขออนุญาติตัดแปลงอาคาร , ให้ประชาชนได้รับทราบ [ 3 มี.ค. 2563 ]5
7 แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 3 มี.ค. 2563 ]5
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 25 ก.พ. 2563 ]13
9 ประชาสัมพันธ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]10
10 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) [ 27 ม.ค. 2563 ]10
11 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา [ 27 ม.ค. 2563 ]7
12 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]10
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปี-2563 [ 13 ก.ย. 2562 ]9
14 ประกาศ การขยายเวลาทำแบบประเมินหน่วยงาน โดยบุคคลภายในองค์กร (IIT) และ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ สํานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สํานักงาน ป.ป.ช. [ 30 พ.ค. 2562 ]10
15 ประชาสัมพันธ์ แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [ 16 พ.ค. 2562 ]8
16 ประกาศ แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT [ 10 พ.ค. 2562 ]8
17 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 30 ม.ค. 2562 ]8
18 กำหนดการออกตรวจเยี่ยมพบปะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์ [ 4 ธ.ค. 2561 ]8
19 ประกาศ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]8
20 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 16 ต.ค. 2561 ]10
 
หน้า 1|2|3