องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]1
2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]26
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 เม.ย. 2566 ]17
4 มาตรการการใช้ดุลพินิจ [ 24 เม.ย. 2566 ]13
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 เม.ย. 2566 ]14
6 มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 15 พ.ย. 2565 ]17
7 คำสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูลตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]95
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 ม.ค. 2565 ]96
9 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]117
10 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]120
11 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]156
12 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]163
13 ประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฦฝายบริหาร [ 1 เม.ย. 2563 ]171
14 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2563 ]160
15 มาตรการให้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 เม.ย. 2563 ]163
16 มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 เม.ย. 2563 ]162
17 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง [ 1 เม.ย. 2563 ]166
18 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]165
19 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 เม.ย. 2563 ]172
20 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 เม.ย. 2563 ]160
 
หน้า 1|2