องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดข้อมูลตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]64
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 ม.ค. 2565 ]71
3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]92
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]96
5 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]130
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]131
7 ประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฦฝายบริหาร [ 1 เม.ย. 2563 ]139
8 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2563 ]133
9 มาตรการให้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 เม.ย. 2563 ]137
10 มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 เม.ย. 2563 ]135
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง [ 1 เม.ย. 2563 ]135
12 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 เม.ย. 2563 ]137
13 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 เม.ย. 2563 ]142
14 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 เม.ย. 2563 ]132
15 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 เม.ย. 2563 ]135