องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนตามที่สาธารณะเแลิมพระเกียาติ ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าชุมชนตามที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566  ณ บริวณหนองคันจาง บ้านคำบอน หมู่ 4 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลงนคร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้คนในชุมชนเห็นวคุณค่าของป่าสาธารณะ และช่วยกันอนุรักษ์ป่าชุมชน

2023-07-10
2023-06-15
2023-06-14
2023-03-01
2022-12-08
2022-09-09
2022-09-05
2022-06-15
2022-05-25
2022-04-07