องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกป่าชุมชนตามที่สาธารณะเฉลิมพระเกียาติ ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลาได้จัดทำโครงการปลูกป่าชุมชนตามที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของป่าสาธารณะและช่วยกันอนุรักษ์ป่าชุมชนและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณ วัดป่าสมจิตตานุสรณ์ หมู่ 5 บ้านหนองโจด ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

2023-03-01
2022-12-08
2022-09-09
2022-09-05
2022-06-15
2022-05-25
2022-04-07
2022-03-11
2022-03-10
2022-02-24