องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมด้านการเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมด้านการเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564   ได้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน โดยออกเยี่ยมกลุ่มเกษตรการ ในตำบลโคกศิลา

2022-09-09
2022-09-05
2022-06-15
2022-05-25
2022-04-07
2022-03-11
2022-03-10
2022-02-24
2022-02-22
2021-09-30