องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 23-29 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน โดยพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และใส่ทรายอะเบทลงในอ่างน้ำและภาชนะต่างๆที่มีน้ำขัง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
2020-08-27
2020-08-11
2020-07-31
2020-07-20
2020-07-20
2020-06-10
2020-06-10
2020-06-01
2020-04-24
2020-02-19