องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
 


กิจกรรมการออกเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ในตำบลโคกศิลา


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้ออกเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรพอเพียง บ้านปลวก หมู่ 6 เพื่อหาข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม ในตำบลโคกศิลา โดยมีนางสมเพียง  แสนโคตร เป็นประธานกลุ่ม

2020-08-27
2020-08-11
2020-07-31
2020-07-20
2020-07-20
2020-06-10
2020-06-10
2020-06-01
2020-04-24
2020-02-19