วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุโครงการสัปดาห์วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ สายบ้านหนองโจด - บ้านโคกสีไค ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๑๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น เลขที่ ท.๑-๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)