วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม )แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม )แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียูพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์แพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บท ๙๔๗๕ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุม หมู่ที่ ๓ สายทางสระน้ำประปาหมู่บ้าน - หนองสิม ตำบลโคกศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ สายทางจากสามแยกหนองทุ่มหนองโจด - นาแม่ลอง ตำบลโคกศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง