วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (เปลี่ยนยางล้อหน้า) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๒๕๑ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานให้กับกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ธ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนในสังกัด สพฐ. พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหาร/เครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดประชุม อปพร. เพื่อเป็นการหารือการเตรียมตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงเอนกประสงค์) เพื่อใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแผงกั้นและไฟหมุนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง