วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการตกแต่งจัดดอกไม้โทนฟ้า-ขาว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของแผนงานการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของแผนงานการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนในสังกัด สพฐ. พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
อาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
29  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์ป่าชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการตกแต่งจัดดอกไม้โทนเหลือง-ขาว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ จากหน้าบ้านนางสุดาพร เขียวมี-หน้าบ้านนายสุชิน สมพันธ์ ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายวิวัฒน์-หน้าวัด ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลวก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายเฉลิม จันงาม- นานางคำบล แสนโคตร ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง