วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ จากข้างบ้านนายสุชิน สมพันธ์ - บ้านนางบรรจง แสนอุบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายสมพงษ์ ฐานะ - บ้านนายบุญล้น ชัยวงศ์ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปลวก หมู่ที่ ๖ สายทางจากสามแยกบ้านนายบุญสวน - วัดบ๋าบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา จำนวน ๒ แห่ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานป้องกัน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง