วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการใช้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง